Naciśnij przycisk “Biblia Święta”, “Biblia Tysiąclecia” lub “Biblia Gdańska” i przejdź na stronę skąd możesz pobrać Biblię Warszawską, Tysiąclecia lub Gdańską w mp3. Ewangelia Jana 3.16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. William Miller (1782-1849) — amerykański kaznodzieja, baptysta, przywódca przebudzenia adwentowego w Ameryce, jednego z głównych przejawów II wielkiego przebudzenia; uważany za założyciela adwentyzmu. Był rolnikiem, który osiedlił się w pobliżu Nowego Jorku po wojnie roku 1812. Pierwotnie Miller był deistą. Po dwóch latach prywatnych studiów nad Biblią, Miller przeszedł na chrześcijaństwo i stał się świeckim działaczem baptystów. Był przekonany, że Biblia zawiera zakodowane informacje dotyczące końca świata i powrotu Jezusa. Uznał też, że musi o tej wieści nauczać innych. Jednym z kluczowych tekstów Millera była nowa interpretacja biblijnej Księgi Daniela, zwłaszcza wersetów Dan. 8:13-14, gdzie jest mowa o 2300 dniach, po których ma nastąpić oczyszczenie świątyni. Miller wierzył, że każdy z tych 2300 dni oznaczał rok (według zasady "dzień za rok") i że odliczanie rozpoczęło się w 457 roku p.n.e. Tak więc konkludował, że oczyszczenie świątyni, bezpodstawnie utożsamiane wówczas z «Powrotem Jezusa» na Ziemię, nastąpi między 21 marca 1843 roku, a 21 marca 1844 roku. Samuel Snow, zwolennik Millera, ogłosił potem w wyniku nowych kalkulacji, że koniec świata odbędzie się 22 października 1844 roku. Po nie sprawdzeniu się takiej interpretacji proroctwa wielu wiernych odeszło z ruchu, a okres ten nazwano "wielkim rozczarowaniem". Miller stopniowo wycofywał się z przewodniczenia ruchowi, zmarł w 1849 roku. Jego zwolennicy nazywali się adwentystami; na zewnątrz grupa była często nazywana millerytami. Ellen Gould White, z domu Harmon (ur. 26 listopada 1827 w Gorham, w stanie Maine, zm. 16 lipca 1915 w Elmshaven, w stanie Kalifornia) - prorokini amerykańska, jedna z założycieli Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Napisała 66 książek o tematyce chrześcijańskiej. W skrócie, była kobietą niezwykłą. Jej dzieła mają wciąż się rewolucyjny wpływ na miliony ludzi na całym świecie. Podczas jej życia napisała ponad 5000 artykułów i 40 książek, ale dzisiaj, w tym zestawienia jest 50.000 stron maszynopisu, ponad 100 tytułów w języku angielskim. Ona jest najczęściej tłumaczonym pisarzem kobietą w całej historii literatury i najczęściej tłumaczonym amerykański pisarz. Jej pisma obejmują szeroki zakres tematów, w tym religii, edukacji, relacji społecznych, ewangelizacja, proroctwa, publikowanie, żywienia i zarządzania. Jej książka “ Droga do Chrystusa” jest arcydziełem sukcesu chrześcijańskiego życiaw poznaniu  Chrystusa, zostały opublikowane w ponad 140 językach. Adwentyści Dnia Siódmego wierzą, że pani White była więcej niż utalentowanym pisarzem, wierzą, została powołana przez Boga jako posłańca, aby zwrócić uwagę świata do Pisma Świętego i pomóc w przygotowaniu osób na drugie przyjścia Chrystusa. Od czasu kiedy skończyła 17 lat aż do jej śmierci 70 lat później, Bóg dał jej około 2000 wizje i sny. Wizje miały różną długość od mniej niż minutę do prawie czterech godzin. Wiedzą i radami otrzymanymi  w ten sposób miała się podzielić z innymi. Tak więc jej pisma są akceptowane przez adwentystów dnia siódmego, jak natchniony, a ich wyjątkowej jakości jest uznawany nawet przez przypadkowy czytelników. Jak stwierdzono w Adwentystów Dnia Siódmego “Believe”:  "W pisma Ellen White nie są substytutem Pisma Świętego. One nie mogą być umieszczone na tym samym poziomie. Jej pisma zawsze kierują do Pismo Święte jako do jedynego niepomylnego źródła wiary. Są kierowane przede wszystkim do Adwentystów Dnia Siódmego, jako pomoc w zbliżaniu się do Boga, poznawaniu Jezusa, Jego woli i przygotowaniu ciała, ducha i duszy na przyjęcie powtórne Jezusa. Siedemnasta zasada wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego naucza:     Jednym z darów Ducha Świętego jest proroctwo. Adwentyści wierzą, iż dar ten, będący znakiem wyróżniającym ostatni Kościół, objawił się w posłannictwie Ellen G. White. Pisma jej — służebnicy Pańskiej — są stałym i autorytatywnym źródłem prawdy, dostarczającym Kościołowi pociechy, myśli przewodnich, wskazówek i szansy poprawy. Wyraźnie zaświadczają także, iż Biblia jest regułą, według której winny być oceniane wszystkie nauki i doświadczenia.     Księga Joela 3:1-2; Dzieje Apostolskie 2:14-21; List do Hebrajczyków 1:1-3; Objawienie św. Jana 12:17; 19:10. Pisma Ellen G. White są traktowane przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, za pomocnicze w stosunku do Pisma Świętego jako jedynej reguły wiary, według której winny być oceniane wszystkie nauki i doświadczenia. Mimo tego spotykają się oni często z zarzutami, iż stawiają jej pisma wyżej niż Biblię. Według oświadczeń samej Ellen G. White "jedynie Biblia jest probierzem wszelkiej nauki i doświadczeń – Duch proroctwa nie został dany w tym celu, by zastąpić Biblię; Pismo Święte bowiem stwierdza wyraźnie, że Słowo Boże jest tym wzorcem, według którego sprawdzać należy wszelkie nauki." Należy zauważyć, iż jednym z darów Ducha Świętego jest proroctwo. Adwentyści wierzą, iż dar ten, będący znakiem wyróżniającym ostatni Kościół, objawił się w posłannictwie Ellen G. White       Książka “Doświadczenia i Widzenia oraz Dary Ducha        E.G. White w wersji audio.        Cześć pierwsza: Doświadczenia i Widzenia. Rozdział  1: Doświadczenia i Widzenia  wideo Rozdział  2: Moje pierwsze widzenie   wideo1 wideo2  wideo3 Rozdział  3: Następne widzenia  wideo Rozdział  4: Pieczetowanie  wideo Rozdział  5: Miłość Boża do swojego ludu wideo Rozdział  6: Poruszenie się mocy niebieskich   wideo Rozdział  7: Otwarte i zamknięte drzwi wideo Rozdział  8: Próba naszej wiary wideo Rozdział  9: Do małego stadka wideo Rozdział 10: Ostatnie plagi i sąd wideo Rozdział 11: Koniec 2300 dni     wideo Rozdział 12: Powinności i uwagi na czas ucisku  wideo Rozdział 13: Tajemnicze pukanie    wideo Rozdział 14: Posłowie  wideo Rozdział 15: Piętno bestii  wideo Rozdział 16: Ślepi wodzowie ślepych wideo Rozdział 17: Przygotowanie na koniec  wideo Rozdział 18: Modlitwa i wiara wideo Rozdział 19: Czas gromadzenia   wideo Rozdział 20: Sny Ellen White wideo Rozdział 21: Sen Williama Millera wideo Rozdział 22: Suplement  wideo Rozdział 23: Porządek ewangelii  wideo Rozdział 24: Trudności w zborze   wideo Rozdział 25: Nadzieja zboru wideo Rozdział 26: Przygotowanie się na powtórne                      przyjście Chrystusa wideo Rozdział 27: Wierność w społecznych                      zgromadzeniach  wideo Rozdział 28: Dla niedoświadczonych  wideo Rozdział 29: Samozaparcie wideo Rozdział 30: Nieposzanowanie wideo Rozdział 31: Fałszywi pasterze wideo Rozdział 32: Boży dar dla człowieka  wideo           DARY DUCHA Rozdział 1-33: Upadek szatana  wideo Rozdział 2-34: Upadek człowieka  wideo Rozdział 3-35: Plan Zbawienia  wideo Rozdział 4-36: Pierwsze przyjście Chrystusa  wideo  Rozdział 5-37: Służba Chrystusa  wideo Rozdział 6-38: Przemienienie  wideo Rozdział 7-39: Zdradzenie Jezusa wideo Rozdział 8-40: Rozprawa sądowa Jezusa wideo Rozdział 9-41: Ukrzyżowanie Jezusa wideo Rozdział 10-42: Zmartwychwstanie Jezusa wideo Rozdział 11-43: Wniebowstapienie Jezusa wideo Rozdział 12-44: Uczniowie Jezusa wideo Rozdział 13-45: Śmierć Szczepana wideo Rozdział 14-46: Nawrócenie Saula wideo Rozdział 15-47: Żydzi postanawiają zabić                           Pawła wideo Rozdział 16-48: Paweł odwiedza Jerozolimę wideo Rozdział 17-49: Wielkie odstępstwo wideo Rozdział 18-50: Tajemnica nieprawości wideo Rozdział 19-51: Śmierć, a nie wieczne życie w męczarniach wideo Rozdział 20-52: Reformacja wideo  Rozdział 21-53: Połączenie się zboru ze światem wideo Rozdział 22-54: William Miler wideo Rozdział 23-55: Pierwsze poselstwo anielskie wideo Rozdział 24-56: Poselstwo drugiego anioła wideo Rozdział 25-57: Przedstawienie ruchu adwentowego wideo Rozdział 26-58: Inne przedstawienie ruchu adwentowego wideo  Rozdział 27-59: Świątynia wideo Rozdział 28-60: Poselstwo trzeciego anioła wideo Rozdział 29-61: Mocna platforma wideo  Rozdział 30-62: Spirytyzm wideo Rozdział 31-63: Chciwość  wideo Rozdział 32-64: Przesiewanie wideo Rozdział 33-65: Grzechy Babilonu wideo Rozdział 34-66: Głośny zew wideo Rozdział 35-67: Zakończenie trzeciego poselstwa wideo Rozdział 36-68: Czas ucisku wideo Rozdział 37-69: Wyswobodzenie świętych wideo  Rozdział 38-70: Nagroda świętych wideo Rozdział 39-71: Spustoszona ziemia  wideo Rozdział 40-72: Drugie zmartwychwstannie wideo Rozdział 41-73: Druga śmieć wideo               koniec “Moralność na co dzień” autor: Zachariasz Łyko Postęp, rozwój, wiedza to charakterystyczne znamiona naszych czasów. Czy te pozytywne osiągnięcia są w stanie dopomóc w przezwyciężeniu problemów najbardziej nas dręczących, tych moralnych? W świecie, w którym granice pojęć dobra i zła coraz bardziej się zacierają, wydaje się to mało prawdopodobne. Może potrzebujemy więc powrotu do źródła — do Dekalogu, dziesięciu Bożych przykazań? To ponadczasowe prawo, regulujące najbardziej podstawowe dla człowieka kwestie, wciąż pozostaje moralną busolą wyznaczającą kierunki właściwego postępowania. Książka Moralność na co dzień to nie tylko dogłębna teologiczna refleksja nad Dekalogiem, ale przede wszystkim, refleksja praktyczna — skonfrontowanie naszego codziennego życia z jego przykazaniami. To książka dla tych którzy nie boją się poznać prawdy o sobie. Więcej w sklepie internetowym wchodzę Wersja audio: cz.1  cz.2