Wprowadzenie do zrozumienia tajemnic Pisma świętego zawartych w księdze Daniela proroka i Objawieniu Jana Apostoła (Apokalipsa). Przygotowanie duchowe do studiowania tajemnic Bożych zawartych w księgach proroczych. 1. Wiara w Słowo Boże, jako pewnego źródła proroctw, wypowiadanych przez ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego - 2 Piotr 1,19-21 2. Wiara w Słowo Boże, jako pewnego źródła świadectwa o Jezusie - Jan 5,38 3. Wiara w Słowo Boże, które może być zrozumiane jeśli Duch Święty będzie wprowadzał we wszelką prawdę uwielbiając Jezusa - Jan 16,13-15 Celem przygotowania duchowego jest poznanie, zrozumienie i przyjęcie takiego samego Ducha, pod wpływem którego było napisane Pismo Święte. 1. Wywyższenie Jezusa Chrystusa. Duch Święty przez całe Pismo Święte wywyższa Jezusa Chrystusa. Jeżeli wywyższamy kogokolwiek lub cokolwiek, to zamykamy się na wpływ Ducha Świętego. Więc odstaw wszystkich i wszystko a zostaw na swojej drodze życia tylko Jezusa.
2. Przygotowanie ciała  na przyjęcie od Boga zrozumienia Słowa Bożego poprzez spożywanie przez 10 dni jarzyn i czystej wody. Daniel postanowił nie kalać swojego ciała potrawami babilońskimi lecz spożywać tylko jarzyny i czystą wodę. Czego rezultatem było otrzymanie od Boga znajomość i zrozumienie wszelkiego pisma i mądrości
Film “The Daniel Project” jest subiektywnym poglądem na temat księgi proroka Daniela pokazujący ukierunkowana interpretację proroctwa skoncentrowaną tylko na historii Żydów i ich państwowości. Proroctwo Daniela wykracza poza Żydów i ich państwo, obejmując też czasy Chrystusa i chrześcijan. Twórcy projektu dali dużo ciekawych faktów historycznych. Nie powinno się zapominać o tym, że proroctwa są też uwarunkowane i czasami nie spełniały się z uwagi na nie spełnienie warunków wypełnienia proroctwa. Serdecznie polecam, z uwagi na wartości historyczne i duchowe. Tylko roztropni to zrozumieją, gdzie kończą się granice Narodu Wybranego a zaczynają czasy Ludu Wybranego.
Babilon Medo-Presja Grecja Rzym Podzielona Europa 3. Ważność modlitwy w zrozumieniu Pisma Świętego i zawartych w nim proroctw.          A wszakże jest Bóg na niebie, który objawia tajemnice, a on okazał królowi Nabuchodonozorowi, co ma być potomnych dni. Sen twój i widzenia, któreś widział na łożu twojem, te są: Tobie o królu! przychodziło na myśl na łożu twojem, coby miało być na potem, a ten, który odkrywa tajemnice, oznajmił ci to, co ma być. Mnie też nie przez mądrość, któraby przy mnie była nad wszystkich ludzi, tajemnica ta objawiona jest, ale przez modlitwę, aby ten wykład królowi oznajmiony był, a iżbyś się myśli serca twego dowiedział. Dan 2 (BG)
Nauki z Dan 2. 1. Wierność Bogu poprzez zachowywanie Jego dekalogu. 2. Fałszywy kult babiloński skazuje na śmierć przez spalenie. 3. Kult babiloński lubi bałwochwalstwo. 4. Bóg chroni swoich wybranych, którzy wolą zginąć niż złamać Jego prawo. Dekalog biblijny: Nauka Babilonu: Stanowisko (...):  ...prawdziwi chrześcijanie nie podlegają Prawu Mojżeszowemu, a tym samym przykazania zawarte w Dekalogu ich nie obowiązują. Pan Jezus po prostu zniósł Dekalog! "Śmierć Jezusa położyła kres Prawu, łącznie z Dziesięcioma Przykazaniami...", Nauka Babilonu: Czy zatem z tego wynika, że można sobie Boga przedstawić za pomocą obrazów? Ależ jak najbardziej, bo On sam za ich pomocą się objawia. Nie dlatego oczywiście, że obrazy są właściwe dla Boga, ale dlatego, że człowiek nie jest w stanie poznać Boga bez użycia obrazów. Rzeźby i obrazy malowane nie są w gruncie rzeczy niczym innym niż słowa czy pojęcia, które coś nam obrazują, coś nam przedstawiają. Obraz, rzeźba, słowo czy pojęcie są jedynie znakami, które odsyłają do rzeczywistości znajdującej się poza nimi. Wszystko zależy zatem nie od materialnego uczynienia sobie obrazu Boga, czy pojęcia obrazującego Boga, ale od tego jaka jest nasza postawa wobec owych obrazów. (cytaty ze stron chrześcijańskich wspólnot i kościołów) Dekalog katechizmowy: Dekalog biblijny zawiera 240 słów a dekalog katechizmowy 60 słów, czyli człowiek grzeszny poprawił własnoręcznie przez Boga napisane prawo, wykreślając 180 słów czyli 75% poszło do kosza. W ten sposób powstała "lepsza" babilońska wersja dekalogu. Ludu mój wyjdź z Babilonu... Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 1.Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. 2.Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.  A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.  3.Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.   4.Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.   5.Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. 6.Nie zabijaj. 7.Nie cudzołóż. 8.Nie kradnij. 9.Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 10.Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.  *na czerowno wykreślone słowa 4. Ważność zachowywania orginalnych Bożych przykazań.